Zadzwoń do nas

WODOMIERZ REJESTRUJĄCY ILOŚĆ WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ


 

Każdy budynek podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może zostać dodatkowo wyposażony w „podlicznik” - wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu, gospodarstwo rolne). W rozliczeniu za ścieki wg ilości zużytej wody (nie dotyczy odbiorców rozliczanych ryczałtowo) zużycie wody z wodomierza głównego jest wówczas korygowane o ilość wody zarejestrowanej na podliczniku.

W tym celu należy zamontować podlicznik wg instrukcji dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej urzędu, a następnie złożyć zlecenie dokonania odbioru technicznego w urzędzie (parter pok. nr 7). Do zlecenia należy dołączy potwierdzenie aktualności cechy legalizacyjnej wodomierza (kopia faktury zakupu lub karty gwarancyjnej).

Po sprawdzeniu przez pracownika UG prawidłowości opomiarowania wodomierz zostanie zaplombowany. Zgłoszenia odbioru technicznego wodomierza do zarządcy sieci kanalizacyjnej dokonują pracownicy Urzędu Gminy.

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza ponosi odbiorca usług.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy – parter, pok. nr 7, bądź pod nr telefonu 33 860 15 38.

 WODOMIERZ NA UJĘCIU WŁASNYM


Rozliczenie za ścieki budynków posiadających własne ujęcie wody odbywa się na dwa sposoby: wg przeciętnych norm zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) – tzw. ryczałt,
wg ilości zużytej wody.

W celu zmiany rozliczenia z ryczałtowego na rozliczenie wg zużycia wody, należy zamontować wodomierz na własnym ujęciu wody zgodnie z warunkami technicznymi dostępnymi w siedzibie Urzędu Gminy, bądź na stronie internetowej urzędu.

Następnie należy złoży wniosek o dokonanie odbioru technicznego wodomierza na ujęciu własnym w Urzędzie Gminy Lipowa, parter pok. nr 7. Do zlecenia należy dołączyć potwierdzenie aktualności cechy legalizacyjnej wodomierza (kopia faktury zakupu lub karty gwarancyjnej).

Po sprawdzeniu przez pracownika UG prawidłowości opomiarowania, wodomierz zostanie zaplombowany. Zgłoszenia odbioru technicznego wodomierza do zarządcy sieci kanalizacyjnej dokonują pracownicy Urzędu Gminy.

Zmiana sposobu rozliczenia odbywa się z dniem spisania protokołu odbioru technicznego (plombowania wodomierza) wg stanu wodomierza(y) potwierdzonego(ych) na protokole. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza ponosi odbiorca usług. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy parter, pok. nr 7, bądź pod nr telefonu 33 860 15 38.

 NOWE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE


W celu wykonania przyłącza wodociągowego do budynku należy wystąpić o wydanie warunków technicznych (druk).

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych),
  • mapę zasadniczą (w skali 1: 500, 1: 1000) w 2 egzemplarzach.

Czas oczekiwania na określenie warunków technicznych to ok. 2 tygodnie.
Następnie należy wykonać przyłącze zgodnie z warunkami technicznymi.

Po zakończonym odbiorze i dostarczeniu kompletu dokumentów należy zgłosić się do Urzędu Gminy (parter, pok. 7) celem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – parter pok. nr 4, bądź pod nr telefonu 33 860 15 35 lub 33 860 15 31.

 


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM