Zadzwoń do nas

OBSZARY CHRONIONE NA TERENIE GMINY LIPOWA


Położenie Gminy Lipowa w obrębie dwóch mezoregionów – Beskidu Śląskiego i Kotliny Żywieckiej powoduje dużą różnorodność krajobrazową. Tłem krajobrazowym gminy jest pasmo Beskidu Śląskiego opadające stromo w kierunku Kotliny Żywieckiej.

Przeprowadzona analiza i ocena wartości środowiska przyrodniczego gminy wskazuje na występowanie na jej obszarze walorów, które plasują Gminę Lipowa na jednym z pierwszych miejsc w województwie pod względem bogactwa walorów przyrodniczych.

Na podstawie szczegółowej analizy wartości przyrodniczych i krajobrazowych, wytypowano:

  1. Trzy rezerwaty przyrody.
  2. Jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
  3. Osiem użytków ekologicznych.
  4. Obszary o wysokich walorach przyrodniczych, do których należy obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego otuliny.
  5. Doliny Potoków, na terenie, których znajdują się wszystkie proponowane do ochrony użytki ekologiczne oraz proponowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy i stanowisko dokumentacyjne.
  6. Obszary terenów otwartych, do których należą użytki rolne, pastwiska, kompleksy łąk kośnych.
  7. Obszary i pasma zadrzewień, cieki wodne, zakrzewienia śródpolne, często stanowiące korytarze ekologiczne i szlaki migracji zwierząt.
  8. Punkty widokowe.

 

Celem ochrony obszarów wysokich wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych dnia 16. VI. 1998 r. został utworzony Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego (PKBŚ).

Przez teren Gminy Lipowa Przebiega Granica PKBŚ „od potoku Twardorzeczka biegnie w odległości ok. 300 metrów od linii lasu osiągając dolinę potoku Leśnianka, przecina potok, a następnie równoległą do niego drogę, łączy się z granicą lasu i tak biegnie aż do północnej granicy Gminy Lipowa”.

Obszar parku pokrywa się z zasięgiem Beskidu Śląskiego i obejmuje powierzchnię 3820 ha. Natomiast otulina przechodzi przez omawianą granicę i zajmuje 22285 ha. Na szczególną uwagę w Beskidzie Śląskim obok bogatej flory i fauny zasługują ciekawe utwory geologiczne. Powstały one w wyniku erozji piaskowej (głównie godulskiego). Dzięki temu w dolinie potoków można obserwować malownicze progi i wodospady, a w partiach grzbietowych różnorodne formy skalne. Natomiast na zboczach powstały formy osuwiskowe typu: nisze, niecki, i formy podziemne – jaskinie. Wiele z tych obszarów stanowi pomniki przyrody. Do najbardziej znanych należą: Skałki na Kobylej ( około 19 m. Wysokości), Malinowska Skała, Jaskinia Malinowska (Ondraszka) – najgłębsza w Beskidzie Śląskim (22,5 m. głębokości), Jaskinia w Trzech Kopcach – największa w Beskidzie Śląskim (łączna długość korytarzy 900m. ). W obrębie Gminy Lipowa ochroną rezerwatową objęto zgrupowanie wychodni skalnych i jaskiń – rezerwat „Kuźnie”.

 

Projektowane rezerwaty


 

Rezerwat „Kościelec” znajduje się w partiach szczytowych Kościelca (1019 m. n.p.m.). Jego nazwa pochodzi od nazwy szczytu, który stanowi bogaty grzbiet odchodzący od Malinowskiej Skały (1052m. n.p.m.), która wchodzi w skład Pasma Baraniej Góry Beskidu Śląskiego.

Powierzchnia rezerwatu znajduje się na terenie Leśnictwa Łukaszne – obręb Lipowa i obejmuje 8,9 ha. Usytuowany jest on z dala od szlaków turystycznych. Droga dojścia rozpoczyna się od ostatniego przystanku autobusowego w Ostrym i prowadzi wzdłuż potoku Leśnianka. Następnie „obok leśniczówki Łukaszne, w miejscu gdzie Leśnianka łączy się z potokiem Malinowskim należy odbić od utwardzonej nawierzchni prosto w górę w drogę leśną, którą podążając około 30 minut dochodzimy do skały z „oknem” ( baszta XIV) wchodzącej w skały projektowanego rezerwatu”.

Rezerwat ten znajduje się na terenie płaszczowiny gadulskiej, na warstwach godulskich górnych – zlepieńcach Malinowskiej Skały. Celem jego utworzenia jest ochrona ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych wychodni skalnych i jaskiń usytuowanych w szczytowych partiach Kościelca. Stwierdzono tu występowanie 15 okazałych wychodni skalnych. Największa ambona (XI) 8m. na szczególną uwagę zasługuje baszta z „oknem” o wysokości 3,6m. jest ona jedną tego typu skałą w Beskidzie Śląskim.

Projektowany rezerwat leśny „Stary Bór”

Projektowany rezerwat leśny „Stary Bór” jest to niewielki fragment kompleksu leśnego na północno – wschodnich stokach Magurki Wiślańskiej. Zajmuje on powierzchnię 12,27 ha. Położony jest w leśnictwie Łukaszne.

Cel utworzenia rezerwatu wynika z:

1. ochrony jednego z ostatnich w Beskidzie Śląskim naturalnego 200-letniego starodrzewia, który wchodzi w skład następujących zespołów leśnych: kwaśna buczyna górska, dolnoreglowy bór mieszany, zachodnio – karpacka świerczyna górno reglowa,

2. ochrona jedynego w Beskidzie Śląskim i zarazem najdalej wysuniętego na zachód stanowiska urdzika karpackiego, który występuje w świerczynie i stanowi subendemit karpacki,

3. ochrona zróżnicowanej flory z licznym udziałem gatunków chronionych,

4. ochrona młak i zbiorowisk ziołoroślnych stanowiących siedlisko rzadkich i chronionych gatunków roślin w tym: tojadu mocnego,

5. ochrony ostoi głuszca – jest to gatunek ściśle chroniony i znajduje się w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.

Na obszarze tym występuje 106 gatunków roślin naczyniowych. Spośród nich ochronie ścisłej podlegają: podrzeń żebrowiec, widłak jałowcowaty, tojad mocny, parzydło leśne, omieg górski, ciemiężyca zielona, kukułka Fucha. Ochroną częściową objęte są tylko dwa gatunki: kopytnik pospolity (pojedyncze skupienia występują w kwaśnej buczynie górskiej) i goryczka trojeściowa – dość częsta na tym terenie. Na wyróżnienie zasługują również starzec kędzierzawy, który jest nielicznym gatunkiem w Karpatach i rośnie w młace. Gatunki chronione i rzadkie występują tu w najwilgotniejszych miejscach wzdłuż potoków, dlatego tak ważna dla ich zachowania jest naturalna zabudowa biologiczna potoków w postaci powolnych kłód.

 

Inne formy ochrony przyrody


Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy

Proponowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Potoku Leśnianka”

Najlepiej zachowanym potokiem w Kotlinie Żywieckiej jest dolina potoku Leśnianka. Górna część Leśnianki otoczona jest osuwiskiem. Z licznymi wychodniami ( głównie łupków), natomiast dolne jej koryto jest szerokie, a brzegi zajmuje rozległe żwirowisko. Występują tu naturalne lasy liściaste głównie nadrzeczna olszyna górska. Niewielkie połacie zajmują nasadzenia sosny i świerka. Zbiorowiska nieleśne tworzą łąki świeże i wilgotne (obejmują największe powierzchnie), a także zespół podagrycznika pospolitego i lepiężnika różowego oraz zbiorowiska z parzydłem leśnym. Liczne gatunki chronione na tym obszarze to: orlik pospolity – stanowisko największe w obrębie Lipowa, a także pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity przytulia (marzanka) wonna – występujące w olszynie nadrzecznej. Natomiast w zaroślach można spotkać kruszynę pospolitą i kalinę koralową.

 

Użytki ekologiczne


Proponowane użytki ekologiczne na tym terenie gminy to:

„Żarnówka” zajmuje fragment skrzydła doliny potoku Żarnówka o ekspozycji południowej, położony jest w jego dolnej części. Ochronie ma podlegać zespół koniczyny pociętej i rzepika pospolitego o dużych walorów estetycznych. Rosną tu gatunki, które posiadają nieliczne stanowiska na terenie Gminy Lipowa. Należą do nich: ciewiorka pstra, szałwia okręgowa, szelężnik większy, wilżyła bezbronna, koniczyna pogięta.

„Turzycowisko” położony jest w Dolnej Lipowej, nad potokiem Wiśnik na wysokości Zakładu Zootechnicznego. Przedmiotem ochrony jest łąka górska z mieczykiem dachówkowatym.

„Kalonka” usytuowany jest nad gajówką Kalonka. Reprezentuje fragment górskiej łąki z mieczykiem dachówkowatym i pas zarośli z jeżyną fałdowatą oraz ożanką nierównoząbkowatą.

„Biała” zajmuje teren powyżej drogi biegnącej wzdłuż Potoku Malinowskiego a poniżej Lasu Biała. Ochrona dotyczy tu łąki górskiej z mieczykiem dachówkowatym.

"Młaka nad Potokiem Malinowskim” obejmuje eutroficzną młakę górską z wełnianką wąskolistną i ściśle chronioną Kukułką (storczykiem) szerokolistną. Występuje ona nad Potokiem Malinowskim.

„Łukaszne” znajduje się za leśniczówką Łukaszne. Przedmiotem ochrony jest tu łąka górska z mieczykiem dachówkowatym.

 

Stanowiska dokumentacyjne


Proponowane stanowisko dokumentacyjne „Leśnianka”

Stworzenie stanowiska dokumentacyjnego ma na celu ochronę malowniczego fragmentu potoku Leśnianka wraz z jego wyeksponowanymi warstwami skalnymi i licznymi progami wodospadowymi. Nadleśnictwo Węgierska Górka wytyczyło wzdłuż tego odcinka potoku ścieżkę dydaktyczną.

 

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM