Wójt Gminy Lipowa zwraca się z informacją do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącą możliwości wnoszenia uwagi i propozycji do załączonego rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Ewentualne uwagi i propozycje proszę wnosić na adres mailowy j.wawrzuta@lipowa.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, pok. nr 19 do podinsp. Justyny Wawrzuta, w terminie od 8 do 17 listopada 2013 roku. Uwagi i propozycje wniesione po tym terminie będą uwzględnione przy uchwalaniu kolejnego rocznego programu współpracy.


Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa nr 93/2013

Projekt Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Formularz do zgłaszania uwag