Związek Międzygminny ds. Ekologii informuje że 14 listopada  ogłosił postępowanie na wybór Operatora Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” tj. operatora który w sposób kompleksowy zajmie się zarządzaniem w imieniu Związku inwestycją (m.in. podpisywaniem umów z mieszkańcami oraz rozliczaniem i odbiorem robót).

Termin otwarcia ofert dla powyższego postępowania został ustalony na 20 stycznia 2020r. Po otwarciu ofert ostateczny wybór Wykonawcy oraz podpisanie z nim umowy potrwa maksymalnie do 30 dni o ile zostanie pozytywnie rozstrzygnięty przetarg. W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu Związek będzie zmuszony ogłosić drugi przetarg.
Po rozpoczęciu prac Operator zajmie się stworzeniem listy Wykonawców (firm montażowych). Lista firm zostanie przedstawiona w terminie 30 dni od podpisania umowy z operatorem na stronach internetowych Związku.
Następnym etapem będzie przeprowadzenie działań wśród mieszkańców – Grantobiorców Projektu wg procedury:
a. Spotkania z mieszkańcami uczestnikami projektu w Gminach w ciągu 30 dni od podpisania umowy z operatorem
b. Złożenie wniosku o udzielenie grantu oraz podpisanie umowy z Gminą na realizację zadań za które odpowiada Gmina w okresie trwałości projektu tzn. w okresie 5 lat od zakończenia projektu w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy/Gminę  (nie później niż 90 dni od podpisania umowy z operatorem).
c. Sprawdzenie Grantobiorcy i podpisanie umowy o udzielenie Grantu 90 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie grantu
d. Podpisanie umowy przez Grantobiorcę z Wykonawcą z listy oraz realizacja inwestycji po podpisaniu umowy o udzielenie grantu
e. Złożenie wniosku o wypłatę Grantu po wykonaniu inwestycji i zapłaceniu faktury.
f. Weryfikacja wniosku o wypłatę Grantu do 90 dni od złożenia wniosku
g. Wypłata Grantu.
Termin zakończenia projektu został ustalony na 30.09.2021
Kolejne szczegółowe informacje będą przekazywane przez Biuro Operatora po jego wyborze.

Poniżej można pobrać Regulamin Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”